A szerkesztőségnek küldött személyes adatokra vonatkozó adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
az alábbi elérhetőségekre küldött személyes adatok kezeléséről:

Az adatkezelő
Cégnév:Van Másik Zrt.
székhely:1022 Budapest, Bég utca 1. 2.emelet 7. ajtószám;
adószám:32073380-2-41;
cégjegyzékszám:01-10-142023 (Fővárosi Törvényszék);
statisztikai számjel:32073380-6312-114-01;
európai egyedi azonosító:HUOCCSZ.01-10-142023;
képviseli:Dr. Dull Szabolcs János, Kárpáti András, Kárpáti Márton, Pusztay András János igazgatósági tagok önállóan;
elektronikus elérhetőség:adatkezeles@telex.hu
adatvédelmi tisztviselő:dpo@telex.hu - Dr. Ducsay Zsuzsanna LL.M. ügyvéd

Az Adatkezelő kifejezett figyelemfelhívással él, hogy amennyiben a jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban Tájékoztató) olvasójának bármilyen, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdése maradna a jelen Tájékoztató végig olvasását követően, vagy az érintett érintetti jogával kívánna élni, úgy az Adatkezelő folyamatosan az érintettnek minősülő olvasó rendelkezésére áll a jelen Tájékoztató szerinti elérhetőségein; elsősorban az adatkezeles@telex. hu és a dpo@telex.hu elektronikus levélcímeken.

Az Adatkezelő tájékoztatja a Partnert, hogy a jelen Tájékoztató szerinti elérhetőségeire történő személyes adat-küldés nem kötelező, annak elmaradása esetén az érintettet és a tőle esetlegesen különböző forrást sem éri semmilyen előny, vagy hátrány.

Az Adatkezelő tájékoztatja az olvasót, hogy a jelen Tájékoztató jogszabályi hátterét elsősorban a GDPR (elérhető: https://www.gdpr.info.hu/gdpr-rendelet-szovege ) és az Infotv. (elérhető: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100112.tv ) biztosítják.

1. Az adatkezelés célja.

A jelen Tájékoztató szerinti elérhetőségek bármelyikére küldött kérés, kérelem, jelzés, vagy panasz kivizsgálása és elintézése (továbbiakban ügykezelés), valamint a www.telex.hu (továbbiakban Telex) és www.transtelex.ro (továbbiakban Transtelex) internetes sajtótermékek számára való tartalomkészítés (továbbiakban tartalomkészítés).

Az Adatkezelő kifejezett figyelemfelhívással él, hogy a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó személyes adatokhoz kapcsolódó, a jelen Tájékoztató szerinti tartalomkészítés során a Telexen és a Transtelexen személyes adatot és adatforrást csak és kizárólag anonimizált formában, vagy statisztikai adat részeként jelenít meg, kivéve, ha az érintettel ettől eltérő tartalommal állapodik meg, vagy az érintettől származó egyéb tartalmú felhatalmazással rendelkezik.

A Médiatartalom-szolgáltatói tevékenységre vonatkozó adatkezelési tájékoztató a https://telex.hu/dokumentum/mediatartalom-szolgaltatoi-tevekenysegre-vonatkozo-adatkezelesi-tajekoztato címen érhető el.

2. Az adatkezelés jogalapja.

A GDPR 6. cikk (1) a) pont, azaz az érintett hozzájárulása, melyet a személyes adat elküldésével ad meg.

Az Adatkezelő kifejezett figyelemfelhívással él e körben, hogy az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor, indokolás és bármilyen formai követelmény megtartása nélkül visszavonhatja az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával, melyet az Adatkezelő bármelyik, jelen Tájékoztató szerinti elérhetőségére megküldhet.

A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

A hozzájárulás visszavonásának közlésétől számított 24 (huszonnégy) órán belül az Adatkezelő – az érintett külön tájékoztatása nélkül – törli, vagy véglegesen és visszafordíthatatlanul anonimizálja az érintett személyes adatot, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja nem áll fenn.

A személyes adat érintettől való származását az Adatkezelő vélelmezi; abban a nem várt esetben, ha ez a vélelem megdől úgy az érintett személyes adatot a vélelem megdőlésétől számított 24 (huszonnégy) órán belül az Adatkezelő – az érintett külön tájékoztatása nélkül – törli, vagy véglegesen és visszafordíthatatlanul anonimizálja az érintett személyes adatot, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja nem áll fenn.

3. Az adat forrása.

A személyes adat érintettől való származását az Adatkezelő vélelmezi, abban a nem várt esetben, ha ez a vélelem megdől úgy az érintett személyes adatot a vélelem megdőlésétől számított 24 (huszonnégy) órán belül az Adatkezelő – az érintett külön tájékoztatása nélkül – törli, vagy véglegesen és visszafordíthatatlanul anonimizálja az érintett személyes adatot, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja nem áll fenn.

4. A kezelt adatok.

A kezelt személyes adatok köre teljes pontossággal nem határozható meg, tekintettel arra, hogy a jelen Tájékoztató szerinti elérhetőségekre bármilyen személyes adat beküldhető.

Az Adatkezelő kifejezett figyelemfelhívással él e körben, hogy amennyiben a jelen Tájékoztató szerinti elérhetőségekre ún. különleges személyes adat kerül megküldésre, úgy az ilyen adatokat az Adatkezelő az észleléstől számított 24 (huszonnégy) órán belül az Adatkezelő – az érintett külön tájékoztatása nélkül – törli, vagy véglegesen és visszafordíthatatlanul anonimizálja az érintett személyes adatot, amennyiben az adatkezelésnek más jogalapja nem áll fenn.

5. Az adatkezelés időtartama.

Az adatkezelés időtartama – amennyiben korábbi, jogszabályon alapuló törlési ok nem következik be – a hozzájárulás visszavonásáig terjed, azzal, hogy az Adatkezelő 3 (három) naptári évente felülvizsgálja adatkezelési tevékenységét.

6. Címzettek. Adatfeldolgozók.

Az Adatkezelő kifejezett tájékoztatással él, hogy a jelen Tájékoztató szerinti elérhetőségeit az Adatkezelő munkavállalói és megbízottjai érik el, akik a személyes adatokat az Adatkezelővel egyezően a jelen Tájékoztató szerint kezelik.

Ügykezelés esetén az adatkezelés címzettjei lehetnek mindazon személyek, akik bevonása az ügykezelésbe szükséges (pl. az Adatkezelő könyvelője, adótanácsadója, IT szakemberei, jogászai).

Tartalomkészítés esetén az adatkezelés címzettje lehet a Telex és a Transtelex minden olvasója és ezen sajtótermékek mindenkori közösségi média felületének minden látogatója (pl. FACEBOOK, Instagram, YouTube, TikTok).

Adatfeldolgozóként hozzáférhet továbbá a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó személyes adatokhoz az adatkezelő IT hátterét biztosító személy vagy személyek és a könyvelési és jogi feladatokat ellátó személyek.

7. Adattovábbítás harmadik országba.

Az Adatkezelő harmadik országba nem továbbít személyes adatot.

8. Profilozás és automatizált döntéshozatal egyedi ügyben.

Az Adatkezelő profilozást és automatizált döntéshozatali eljárást nem alkalmaz.

9. Az érintetti jogok ismertetése a vonatkozó hatósági iránymutatás átvételével.

Az Adatkezelő kifejezett figyelemfelhívással él, hogy a hatósági iránymutatásból az ún. tiltakozáshoz való jog törlésre került, mivel az a jelen Tájékoztató szerinti adatkezelési jogalapra figyelemmel nem alkalmazandó.

Kifejezett figyelemfelhívással él ugyanakkor az Adatkezelő ismételten a körben, hogy az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja a jelen Tájékoztató 3. pontjában foglaltak szerint.

A GDPR 57. cikk (1) bekezdésének f) pontja és 77. cikk (1) bekezdése alapján minden érintett, így Ön is jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Hatóságnál, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti A GDPR-t. A Hatóság gyakorlati tapasztalatai szerint ugyanakkor az adatkezelők az esetek nagy részében együttműködnének az érintettekkel és maguktól helyreállítanák a jogszerű állapotot, ha konkrét kérelem érkezne részükről az általuk kifogásolt adatkezelés vonatkozásában.

A Hatóság ezért azt javasolja az Érintett számára, hogy az ügyek gyorsabb és hatékonyabb intézése érdekében a panasz benyújtása előtt közvetlenül az adatkezelőkkel vegye fel a kapcsolatot, és éljen az alábbi érintetti jogaival.

Főszabály szerint minden érintett kérelmezheti az adott adatkezelőnél:

 • személyes adataihoz való hozzáférését,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését,
 • az adott adatkezelés korlátozását,
 • személyes adatainak hordozhatóságát.

Az Adatkezelő ezen a ponton kifejezetten felhívja az Érintett figyelmét arra, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatóval érintett adatkezelések tekintetében a tiltakozáshoz való jog arra tekintettel nem illeti meg, hogy egyetlen adatkezelési tevékenység jogalapja sem az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekén alapul, továbbá az adatkezelésre nem annak közhatalmai jellege miatt kerül sor.

Bármely érintetti jog gyakorlására irányuló kérelemről is legyen szó, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedéseiről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról azonban az Adatkezelő köteles a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatni az Érintettet.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, akkor is köteles tájékoztatni az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a Hatósághoz és élhet bírósági jogorvoslati jogával, a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt (a törvényszékek elérhetőségéről az alábbi linken tájékozódhat: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az Érintett személyazonosságával kapcsolatban valamely érintetti jogának gyakorlására irányuló kérelme benyújtása során, az Adatkezelő további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti az Érintettől Amennyiben ugyanis az Adatkezelő bizonyítja, hogy nem áll módjában az Érintettet azonosítani, megtagadhatja az érintetti jog gyakorlására irányuló kérelem teljesítését.

Az érintetti kérelmekre vonatkozó tájékoztatás és intézkedés főszabály szerint díjmentes. Ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása azonban az Adatkezelőt terheli.

A GDPR 37. cikke meghatározza, hogy mely esetekben jelöl ki az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt, ugyan az adatvédelmi tisztviselő alkalmazása az Adatkezelőnél nem kötelező, de tekintettel arra, hogy ilyen személyt önkéntesen kinevezett a Hatóság ilyen esetben általános jelleggel javasolja, hogy az Érintett vegye igénybe az adatvédelmi tisztviselő közreműködését.

Amennyiben az Adatkezelő a fenti határidőket is figyelembe véve igazolható módon nem teljesíti az Érintett valamely kérelmét, a Hatóság – panasz alapján – kivizsgálja az ügyet.

 • A személyes adataihoz való hozzáférés joga

Ezen joga alapján az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információkhoz (például az adatkezelés célja, jogalapja, a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén az azzal kapcsolatos tudnivalók; az adatkezelés időtartama, vagy annak szempontjai, az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei) hozzáférést kapjon.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát köteles az Érintett rendelkezésére bocsátani. A Hatóság azonban általános jelleggel felhívja azonban a figyelmét arra, hogy a kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, továbbá a másolat igénylésére vonatkozó jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

 • A személyes adatai helyesbítéséhez való joga

A helyesbítéshez való joga alapján az Érintett egyrészt jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, másrészt jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítését.

 • A személyes adatai törléséhez és „elfeledtetéshez” való joga

Főszabály szerint törléshez való joga alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintett személyes adatait, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje azokat, meghatározott feltételek esetén.

Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog online környezetbe történő kiterjesztését jelenti, amely alapján, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta az Érintett személyes adatát, és azt törölni köteles, köteles megtenni észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az Érintett személyes adatait kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Ezen érintetti joggal kapcsolatban fontos azonban megjegyezni, hogy a személyes adatok törlésére és „elfeledtetésére” nincs lehetőség, amennyiben a GDPR17. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike fennáll.

 • A személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza, közismertebb nevén zárolja az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze ezen személyes adatai pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
 • A személyes adatai hordozhatóságához való joga

Az Érintett ezen joga alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, és Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

10. Az érintett panasztételi és jogorvoslati jogosultsága.

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy arra tekintettel panaszt nyújtson be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (előzőekben és továbbiakban Hatóság), vagy közvetlenül az illetékes bíróság előtt polgári peres eljárást indítson az Adatkezelővel szemben.

A Hatóság elérhetőségei, a Hatóság honlapján, a www.naih.hu oldalon érhetőek el; a Hatóság rövid úton való elérési lehetőségei: telefonszám: +36/1-391-14-00 és +36/1-391-14-10 és +36/30-683-5969 és +36/30-549-6838; elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Hivatali kapu: rövid név: NAIH; KR ID: 429616918.

Az érintett az Adatkezelővel szemben polgári peres eljárást, a polgári perrendtártásról szóló, 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával indíthat, azzal, hogy az ügy törvényszéki hatáskörbe tartozik, az illetékességet vagy az érintett lakóhelye (vagy tartózkodási helye), vagy az Adatkezelő székhelye határozza meg és a bíróság soron kívül jár el az igény elbírálása során.

A Hatósághoz címzett panasz benyújtása, vagy az esetleges polgári peres eljárás megindítása előtt azonban célravezető lehet, ha az érintett közvetlen az Adatkezelő felé jelzi sérelmét, az Adatkezelő jelen Tájékoztató szerinti bármelyik elérhetőségére küldött, vagy az Adatvédelmi tisztviselő bármely elérhetőségére küldött kötetlen formájú megkereséssel. Ilyen eseteben az Adatkezelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül közvetlenül veszi fel a kapcsolatot az érintettel, a sérelmezett helyzet mielőbbi és a felek konszenzusán alapuló rendezésre érdekében.

Az Adatkezelő zárásképp megköszöni az olvasó idejét és figyelmét, melyet a jelen Tájékoztató olvasására fordított, egyben őszintén bízik abban, hogy a Tájékoztató hasznos volt, és az adatkezelés folyamata érthetővé és átláthatóvá vált.

2023. július 13.

Van Másik Zrt.

Adatkezelő