A Telex Akadémiára vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

a Telex Akadémia Kapcsolatfelvételi űrlapján megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatban

Az adatkezelő.

cégnév:Ne Hallgassunk Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
székhely:1085 Budapest Rökk Szilárd utca 11. fsz. 1/a
adószám:29135644-1-42
cégjegyzékszám:01-09-380411 (Fővárosi Törvényszék)
statisztikai számjel:29135644-6391-572-01

európai egyedi azonosító:

elektronikus elérhetőség:

képviselik

adatvédelmi tisztviselő:

HUOCCSZ.01-09-380411

adatkezeles@telex.hu

Kárpáti András, Kárpáti Márton és Pusztay András János ügyvezetők önállóan

nincs, adatkezelési tisztviselő alkalmazására az adatkezelő nem kötelezett

Adatkezelő tájékoztatja a jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban Szabályzat) olvasóját, hogy abban az esetben minősül érintettnek (továbbiakban Érintett), amennyiben személyes adatait a  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDXxQOXcnbYySjCe7kyzQTqLCqU0nsFKFHFtbXWQix-oMUxw/viewform oldalon található űrlapon (továbbiakban Kapcsolatfelvételi űrlap) megadta. E körben az Adatkezelő az ellenkező bizonyításáig vélelmezi, hogy a Kapcsolatfelvételi űrlapon megadott személyes adatok forrása minden esetben az Érintett maga.

Az ellenkező bizonyításáig vélelmezi továbbá az Adatkezelő azt is, hogy amennyiben az Érintett nagykorú, úgy a Kapcsolatfelvételi űrlap kitöltése és elküldése az Érintett törvényes képviselőinek hozzájárulásával történt.

Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet arról is, hogy személyes adatainak megadása önkéntes, azonban azok megadása a Telex Akadémia-programban (továbbiakban Program) való részvétel előfeltételét képezi, mivel a jelzett személyes adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem tudja felvenni a kapcsolatot az Érintettel a Programban való részvétel megszervezése érdekében.

Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által nem igényelt bármilyen további személyes adatot ad meg, ezen személyes adatokat az Adatkezelő – azok észlelésével egyidejűleg – véglegesen és helyreállíthatatlanul, továbbá az Érintett külön tájékoztatása nélkül törli.

Az adatkezelés célja.

A Programban való részvétel megszervezése és e körben az Érintettel való kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja.

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja, azaz az Érintett hozzájárulása, melyet a Kapcsolatfelvételi űrlap megfelelő jelölődobozának bejelölésével és a gombra kattintással ad meg.

Az Adatkezelő e körben kifejezett felhívással él, hogy az Érintett az adatkezeléshez a fentiek szerint megadott hozzájárulását bármikor, kötetlen formájú, az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozattal visszavonhatja, amely a hozzájárulás visszavonásáig tartó adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

A hozzájárulás visszavonása esetén, a visszavonás közlésétől számított legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül az Adatkezelő törli az Érintett adatait, amennyiben a további adatkezelésnek más jogalapja nem áll fenn.

Az adat forrása.

Az Érintett maga – az ellenkező bizonyításáig.

A kezelt személyes adatok.

Az érintett által megadott:

 • név
 • elektronikus levélcím
 • telefonszám

Az adatkezelés időtartama.

Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a Program lezárásáig tart, melynek várható időpontja 2024. szeptember 30. napja.

Címzettek és Adatfeldolgozók.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi személyekkel, mint címzettekkel közölheti, tekintettel, hogy ezen személyek a Program lebonyolításában is részt vesznek.

 • Van Másik Zrt. (cg. 01-10-142023 (Fővárosi Cégbíróság); székhely: 1022 Budapest, Bég utca 1. 2/7.)
 • IDEA Alapítvány (nyt.szám: 01-01-0012731 (Fővárosi Bíróság); székhely: 1062 Budapest, Aradi utca 59. 2. emelet 5/A.)
 • Van Másik Média s.r.l. (cg. J12/288/2022; székhely: Bld. 21 Deciembre 1989. nr. 17. (Kolozsvár, Románia)) 

Adatkezelő adatfeldolgozójaként pedig főszabály szerint az alábbi személyek járhatnak el.

 • az informatikai hátteret biztosító szerver-szolgáltató: Hetzner Online GmbHIndustriestr. 2591710 Gunzenhausen, Németország
 • a számviteli nyilvántartásában közreműködő számviteli, vagy könyvelési szolgáltatást nyújtó gazdasági társaság: ESZTOM Könyvelő- és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1134 Budapest, Lehel utca 12.);
 • az Adatkezelő által esetlegesen használt ún. ügyfélkapcsolatkezelési rendszert nyújtó gazdasági társaság, vagy egyéni vállalkozó.
 • az Adatkezelő jogi képviselője, bizonyosságot nyújtó szolgáltatást teljesítő szolgáltatója;
 • a Kapcsolatfelvételi űrlap szolgáltatója, a Google Ireland Limited (székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország.

Adattovábbítás harmadik országba.

Az Adatkezelő harmadik országba nem továbbít adatot.

Profilozás és automatizált döntéshozatal egyedi ügyben.

Az Adatkezelő profilozást és automatizált döntéshozatali eljárást nem alkalmaz.

Az érintetti jogok ismertetése – a vonatkozó hatósági iránymutatás átvételével.

A GDPR 57. cikk (1) bekezdésének f) pontja és 77. cikk (1) bekezdése alapján minden érintett, így Ön is jogosult arra, hogy panaszt tegyen a Hatóságnál, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti A GDPR-t. A Hatóság gyakorlati tapasztalatai szerint ugyanakkor az adatkezelők az esetek nagy részében együttműködnének az érintettekkel és maguktól helyreállítanák a jogszerű állapotot, ha konkrét kérelem érkezne részükről az általuk kifogásolt adatkezelés vonatkozásában.

A Hatóság ezért azt javasolja az Érintett számára, hogy az ügyek gyorsabb és hatékonyabb intézése érdekében a panasz benyújtása előtt közvetlenül az adatkezelőkkel vegye fel a kapcsolatot, és éljen az alábbi érintetti jogaival.

Főszabály szerint minden érintett kérelmezheti az adott adatkezelőnél:

 • személyes adataihoz való hozzáférését,
 • személyes adatainak helyesbítését,
 • személyes adatainak törlését,
 • az adott adatkezelés korlátozását,
 • személyes adatainak hordozhatóságát,
 • továbbá tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen – EZEN ÉRINTETTI JOG AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJÁRA TEKINTETTEL A JELEN SZABÁLYZATTAL ÖSSZEFÖGGŐ ADATKEZELÉS SORÁN NEM ALKALMAZHATÓ.

Az Adatkezelő ezen a ponton kifejezetten felhívja az Érintett figyelmét arra, hogy jelen Adatkezelési tájékoztatóval érintett adatkezelések tekintetében a tiltakozáshoz való jog arra tekintettel nem illeti meg, hogy egyetlen adatkezelési tevékenység jogalapja sem az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekén alapul, továbbá az adatkezelésre nem annak közhatalmai jellege miatt kerül sor.

Bármely érintetti jog gyakorlására irányuló kérelemről is legyen szó, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül köteles tájékoztatni az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedéseiről. Szükség esetén – figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát – ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról azonban az Adatkezelő köteles a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatni az Érintettet.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül, akkor is köteles tájékoztatni az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a Hatósághoz és élhet bírósági jogorvoslati jogával, a lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt (a törvényszékek elérhetőségéről az alábbi linken tájékozódhat: http://birosag.hu/torvenyszekek).

Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei vannak az Érintett személyazonosságával kapcsolatban valamely érintetti jogának gyakorlására irányuló kérelme benyújtása során, az Adatkezelő további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti az Érintettől Amennyiben ugyanis az Adatkezelő bizonyítja, hogy nem áll módjában az Érintettet azonosítani, megtagadhatja az érintetti jog gyakorlására irányuló kérelem teljesítését.

Az érintetti kérelmekre vonatkozó tájékoztatás és intézkedés főszabály szerint díjmentes. Ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása azonban az Adatkezelőt terheli.

A GDPR 37. cikke meghatározza, hogy mely esetekben jelöl ki az adatkezelő és az adatfeldolgozó adatvédelmi tisztviselőt, ugyan az adatvédelmi tisztviselő alkalmazása az Adatkezelőnél nem kötelező, de tekintettel arra, hogy ilyen személyt önkéntesen kinevezett a Hatóság ilyen esetben általános jelleggel javasolja, hogy az Érintett vegye igénybe az adatvédelmi tisztviselő közreműködését.

Amennyiben az Adatkezelő a fenti határidőket is figyelembe véve igazolható módon nem teljesíti az Érintett valamely kérelmét, a Hatóság – panasz alapján – kivizsgálja az ügyet.

A személyes adataihoz való hozzáférés joga

Ezen joga alapján az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és az általános adatvédelmi rendeletben felsorolt információkhoz (például az adatkezelés célja, jogalapja, a személyes adatok címzettjei vagy a címzettek kategóriái, harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítás esetén az azzal kapcsolatos tudnivalók; az adatkezelés időtartama, vagy annak szempontjai, az érintett jogai, jogorvoslati lehetőségei, az adatszolgáltatás elmaradásának következményei) hozzáférést kapjon.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát köteles az Érintett rendelkezésére bocsátani. A Hatóság azonban általános jelleggel felhívja azonban a figyelmét arra, hogy a kért további másolatokért az adatkezelő adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel, továbbá a másolat igénylésére vonatkozó jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A személyes adatai helyesbítéséhez való joga

A helyesbítéshez való joga alapján az Érintett egyrészt jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, másrészt jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatainak kiegészítését.

A személyes adatai törléséhez és „elfeledtetéshez” való joga

Főszabály szerint törléshez való joga alapján az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintett személyes adatait, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje azokat, meghatározott feltételek esetén.

Az „elfeledtetéshez” való jog a törléshez való jog online környezetbe történő kiterjesztését jelenti, amely alapján, ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta az Érintett személyes adatát, és azt törölni köteles, köteles megtenni észszerűen elvárható lépéseket annak érdekében, hogy tájékoztassa az Érintett személyes adatait kezelő adatkezelőket, hogy az Érintett kérelmezte a személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Ezen érintetti joggal kapcsolatban fontos azonban megjegyezni, hogy a személyes adatok törlésére és „elfeledtetésére” nincs lehetőség, amennyiben a GDPR17. cikk (3) bekezdésében meghatározott esetek valamelyike fennáll.

A személyes adatai kezelésének korlátozásához való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza, közismertebb nevén zárolja az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatai pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze ezen személyes adatai pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

A személyes adatai hordozhatóságához való joga

Az Érintett ezen joga alapján jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, és Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. Ezt a jogát akkor gyakorolhatja, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Adatkezelő e körben is kifejezett és ismételt felhívással él, hogy az Érintett az adatkezeléshez a fentiek szerint megadott hozzájárulását bármikor, kötetlen formájú, az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozattal visszavonhatja, amely a hozzájárulás visszavonásáig tartó adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

A hozzájárulás visszavonása esetén, a visszavonás közlésétől számított legkésőbb 24 (huszonnégy) órán belül az Adatkezelő törli az Érintett adatait, amennyiben a további adatkezelésnek más jogalapja nem áll fenn.

Az Érintett panasztételi és jogorvoslati jogosultsága.

Az Érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban, vagy arra tekintettel panaszt nyújtson be az illetékes Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (előzőekben és továbbiakban Hatóság), vagy közvetlenül az illetékes bíróság előtt polgári peres eljárást indítson az Adatkezelővel szemben.

A Hatóság elérhetőségei a Hatóság honlapján, a www.naih.hu oldalon érhetőek el; a Hatóság jelen Szabályzat kiadásakori elérhetőségei a következők: telefonszám: +36/1-391-14-00 és +36/1-391-14-10 és +36/30-683-5969 és +36/30-549-6838; elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu, székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postai cím: 1363 Budapest, Pf. 9.; Hivatali kapu: rövid név: NAIH; KR ID: 429616918.

Az Érintett az Adatkezelővel szemben polgári peres eljárást, a polgári perrendtártásról szóló, 2016. évi CXXX. törvény rendelkezéseinek alkalmazásával indíthat, azzal, hogy az ügy törvényszéki hatáskörbe tartozik, az illetékességet vagy az Érintett lakóhelye (vagy tartózkodási helye), vagy az Adatkezelő székhelye határozza meg és a bíróság soron kívül jár el az igény elbírálása során.

A Hatósághoz címzett panasz benyújtása, vagy az esetleges polgári peres eljárás megindítása előtt azonban célravezető lehet, ha az Érintett közvetlen az Adatkezelő felé jelzi sérelmét, az Adatkezelő jelen Tájékoztató szerinti bármelyik elérhetőségére küldött, vagy az Adatvédelmi tisztviselő bármely elérhetőségére küldött kötetlen formájú megkereséssel. Ilyen eseteben az Adatkezelő a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül közvetlenül veszi fel a kapcsolatot az Érintettel, a sérelmezett helyzet mielőbbi és a felek konszenzusán alapuló rendezésre érdekében.

Köszönjük figyelmét, melyet a jelen Szabályzat végig olvasására fordított, bármilyen adatkezeléssel kapcsolatos kérdése, vagy kérése esetén állunk rendelkezésére elsősorban az adatkezeles@telex.hu elektronikus levélcímen.

Budapest, 2022. december 8.

Módosítva: Budapest, 2023. július 11.

Ne Hallgassunk Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Adatkezelő